Salzburg M

Holzbrandofen | Modell: Salzburg M | heat-style LINHART Graz

Holzbrandofen | Modell: Salzburg M | heat-style LINHART Graz

Salzburg L

Holzbrandofen | Modell: Salzburg L | heat-style LINHART Graz

Holzbrandofen | Modell: Salzburg L | heat-style LINHART Graz

Odense

Holzbrandofen | Modell: Odense | heat-style LINHART Graz

Holzbrandofen | Modell: Odense | heat-style LINHART Graz

Monaco C

Holzbrandofen | Modell: Monaco C | heat-style LINHART Graz

Holzbrandofen | Modell: Monaco C | heat-style LINHART Graz